The Orange Door

Tongan

  

Ko e hā ‘a e The Orange Door?

Ko e The Orange Door ko e founga fo‘ou ia ke lava ai ‘o faka‘aonga‘i ‘a e ngaahi tokoni ma‘a e kakai fefiné, fānaύ pea mo e to‘utupύ ‘oku nau fehangahangai mo ha ngaahi palopalema fakamālohi ‘i honau ‘apí; pea mo e ngaahi fāmilí ‘oku nau fiema‘u tokoni fekau‘aki mo hono tokanga‘i e longa‘i fānaύ pē ko kinautolu fānau ‘oku lalahi haké.  ‘Oku ‘ikai fiema‘u ia ke ma‘u ha fakangofua kae toki lava ‘o ma‘u ‘a e tokoni mo e poupou mei he The Orange Door. 

Ko e hā e me‘a ‘e lava ‘e he The Orange Door ‘o fai ma‘akύ?

Fetu‘utaki ki he The Orange Door ‘o kapau;  
 • ‘oku ‘i ai ha taha ofi kiate koe ‘oku ne fakamamahi‘i koe, pule‘i koe pe fakailifia‘i koe, hangē ko ho hoá, mēmipa ho fāmilí, taha ‘oku mo nofo fakatahá pē ‘oku ne tokanga‘i koé.
 • ‘oku ke faingata‘a‘ia ‘i hono tokanga‘i ho‘o fānaύ koe‘uhi ko e ta‘e fēmahino‘akí, me‘a fakapa‘angá, puké, ma’u ‘e he faito‘o kona tapύ, loto mamahí pe li‘ekiná.
 • ‘oku ke hoha‘a fekau‘aki mo e malu pea mo e mo‘ui lelei ‘o ha valevale pe ha taha kei si‘i.
 • ‘oku ke hoha‘a fekau‘aki mo e malu ‘a ho kaungāme’á pe ha taha ho fāmilí.
Kapau ko e tokotaha koe na‘a ke toki hiki mai ki he fonua ni pe ko ha taha na‘e kole hūfanga mai pē ‘oku ‘ikai ha‘o pepa nofofonua, te mau kei lava pē ‘o tokoni‘i koe. ‘Oua te ke manavahē ‘i he kumi tokoní tatau ai pē pe ko e hā ho tu‘unga nofo he fonua ni.  Ko e tokoni eni ‘oku ‘ikai ha totongi ki ai.Fakahoko mai pē ki he kau ngāue ‘a e The Orange Door ‘o kapau ‘oku ke fie fetu‘utaki telefoni mai pe ko ha‘o a‘u tonu hake pē ki he taha homau ‘ōfisí ke fai ha pōtalanoa fekau‘aki mo e tu‘unga ‘oku ke lolotonga ‘i aí.  

‘Oku ou fiema‘u ha tokotaha fakatonulea

Fakahā ki he polokalama tokoní ‘o kapau ‘oku ke fiema‘u ha taha ke fakatonulea.  Fakahā ki he polokalama tokoní:  
 • ho fika telefoní
 • ho‘o leá
 • ‘a e taimi ‘oku faingamālie ke telefoni atu aí.
‘E fetu‘utaki telefoni atu leva ‘ae tokotaha fakatonuleá.  

‘Oku fakataumu‘a nai ‘a e tokoni ‘a e The Orange Door kiate au?

‘Oku talitali lelei ‘e he The Orange Door ‘a e tokotaha kotoa ‘i ha fa‘ahinga ta‘u motu‘a pē, tangata pe fefine, fa‘ahinga tō‘onga faka-ē-fe‘auakí  pe tu‘unga faka‘atamaí. ‘Oku faka‘apa‘apa‘i foki ‘a e ngaahi manako faka-e-‘ulungaanga fakafonua pea pehē ki he tui fakalotύ kotoa. Fakahā ki he tokotaha ngāué pe ‘oku ke fie ngāue mo ha tokotaha ngāue tangata pē fefine.  ‘Oku fengāue‘aki ‘a e The Orange Door mo e ngaahi polokalama tokoni ma‘a e ngaahi matakalí, polokalama tokoni ma‘a e kau keí, kinautolu kuo liliu mei he fefiné ki he tangatá pē tangatá ki he fefiné (LGBTI) pea mo e polokalama tokoni ki he kau fa‘ingata‘a‘ia fakasinó (disability) ke fakalato ‘a e ngaahi fiema‘u kehekehe ‘a e tokotaha kotoa pē pea mo e ngaahi fāmilí hono kotoa.  ‘E fakahoko atu ‘e he kau ngāué ‘a e fakamatala fekau‘aki mo e ngaahi polokalama tokoni kehekehe pea fakafetu‘utaki koe ki he ngaahi polokalama tokoni ko ia ‘oku ke fiema‘ύ.  

‘Oku ‘i fē ‘a e The Orange Door?

‘Alu ki he peesi vahaope www.orangedoor.vic.gov.au pea ke vakai ai ‘a e mape ‘o e ngaahi tokoní kotoa ‘i he feitu‘u ‘oku ke nofo aí.

‘Oku ava fakakū ‘a e ‘ōfisi ‘o e The Orange Door?

‘Oku ava ‘a e ‘ōfisi ‘o e The Orange Door mei he 9 pongipongí ki he 5 efiafí mei he Mōnite ki he Falaite (tāpuni he ngaahi ‘aho mālōlō fakapule‘angá).  

Teu ‘alu ki fē ‘o kapau ‘oku ‘ikai ava ‘a e The Orange Door?

Fetu‘utaki ki he ngaahi polokalama tokoni ko ‘ení ‘i tu‘a he ngaahi houa ngāue ‘i ‘olungá:
 • Polokalama Fakafetu‘utaki ‘a e Kakai Tangata (Men’s Referral Service) ‘i he telefoni 1300 766 491 (8 pongipongí ki he 9 efiafí mei he Mōnite ki he Falaite pea mo e 9 pongipongí ki he 5 efiafi ‘o e ‘aho Tokonakí pea mo e Sāpaté) (Fale‘i telefoni ki he kakai tangatá fekau‘aki mo e keé pe fakamālohi ‘i he fāmilí, tokoni fekau‘aki mo ha ngaahi fakamatala pea mo hono fakafetu‘utaki ki ha fa’ahinga tokoni)
 • polokalama tokoni ki ha ngaahi sitepu malu fekau‘aki mo e palopalema fakamālohi he fāmilí ‘i he telefoni 1800 015 188 (houa 24, ‘aho 7 he uike) ma‘a e kakai fefiné pea mo e fānau ‘oku nau faingata‘a‘ia koe‘uhí ko e palopalema fakamālohi he fāmilí.
 • Laine Tokoni ma‘a e kau faingata‘a‘ia ‘o ha Fai Hia (ma‘a kinautolu kotoa ‘oku nau faingata‘a‘ia tupunga ‘i ha fai hia pea mo e kakai tangata lalahi ‘oku nau faingata‘a‘ia mei ha palopalema fakamālohi ‘i he fāmilí) telefoni 1800 819 817 (8 pongipongí ki he 11 efiafí, he ‘aho kotoa)
 • Ko e Laine ki he Maumau ‘i hono ‘Ohofi Faka-ē-fe‘auakí (Sexual Assault Crisis Line) ma‘a kinautolu ‘oku pā‘usi‘i mo fakamālohi‘i fakasino honau ngeia ko e tangata pe fefiné (sexual assault) telefoni 1800 806 292 (5 efiafí ki he 9 pongipongí mei he Mōnite ki he Falaite, houa ‘e 24 he Tokonakí mo e Sāpaté pea mo e ngaahi ‘aho mālōlō fakapule‘angá)
O kapau ‘oku ke ‘i ha tu‘unga fakatu‘utāmaki pe ko ha toe taha kehe pē, telefoni ki he Triple Zero (000) fekau‘aki mo ha tokoni fakavavevave.