The Orange Door

Tamil - த ிழ

The Orange Door என்பது என்ன? 
The Orange Door என்ெது குடும்ெ வன்முறைறய அனுெவிக்கும் மெண்கள், குழந்றதகள் ற்றும் இறைஞர்கள்; குழந்றதகள் அல்லது இறைஞர்கைின் ெரொ ரிப்ெில் உதவி ததறவப்ெடும் குடும்ெங்கள் ஆகிதயொருக்கொன தேறவகறை அணுகுவதற்கொன புதிய வழியொகும். 
 The Orange Door மூலம் உதவி ற்றும் ஆதரவு மெறுவதற்கு, ெரிந்துறர எதுவும் ததறவயில்றல.

 The Orange Door மூலம் நான் என்ன பயன்பபறலாம்?  ெின்வரும் கொரணங்களுக்கொக The Orange Door ஐத் மதொடர்புமகொள்ைலொம்: 
 • உங்கள் துறணவர், குடும்ெ உறுப்ெினர், வ ீட்டில் வேிப்ெவர் அல்லது உங்கறைக் கவனித்துக் மகொள்ெவர் தெொன்ை உங்கள் னதிற்கு மெருக்க ொனவர் உங்கறைப் புண்ெடுத்துதல், உங்கறைக் கட்டுப்ெடுத்துதல் அல்லது அச்சுறுத்துதல் ஆகிய மேயல்கைில் ஈடுெட்டொல்  
 • குடும்ெச் ேிக்கல், ெணச் ேிக்கல், உடல்ெலக் குறைெொடு, துக்கம் அல்லது தனிற ஆகிய கொரணங்களுக்கொக குழந்றத வைர்ப்ெில் ேிக்கறல எதிர்மகொள்ைல  
 • குழந்றத அல்லது இறைஞரின் ெொதுகொப்பு ற்றும் ெல்வொழ்வில் குைித்து கவறலப்ெடுகிைீர்கள் என்ைொல   
 •  ெண்ெரின் அல்லது குடும்ெ உறுப்ெினரின் ெொதுகொப்பு குைித்து ெீங்கள் கவறலப்ெடுகிைீர்கள் என்ைொல  
 ெீங்கள் குடிதயறுெவரொகதவொ அகதிகைொகதவொ அல்லது ெிரந்தர வேிப்ெிடம் இல்லொவிட்டொலும், உங்களுக்கு இன்னும் உதவுதவொம். உங்கள் குடிதயற்ைெிறல கொரண ொக ஆதரறவப் மெறுவதில் தயங்கதவண்டொம். 
 இது இலவே தேறவயொகும். 
 உங்கள் சூழ்ெிறலறய மதொறலதெேி மூலம் அல்லது தெரில் ேந்தித்து கலந்துறரயொட விரும்புகிைீர்கைொ என்ெறத The Orange Door ெணியொைர்களுக்குத் மதரிவிக்கவும்.
 
எனக்கு ஒருப ாழிபபயர்ப்பாளர் தேவை 
உங்களுக்கு ம ொழிமெயர்ப்ெொைர் ததறவ என்ெறத தேறவக்குத் மதரியப்ெடுத்தவும். தேறவக்கு இவற்றைத்மதரியப்ெடுத்துங்கள்:   
 •  உங்கள் ஃதெொன் எண 
 •  உங்கள் ம ொழி   
 •  அறழப்ெதற்கு ஏற்ை தெரம்.   
 ெின்பு, ஒரும ொழிமெயர்ப்ெொைர் உங்கறை அறழப்ெொர்.  
  
The Orange Door தேவை எனக்காக ைடிைவ க்கப்பட்டோ?  
 The Orange Door, எல்லொ வயது, ெொலினம், ெொலினம் ற்றும் திைற க் மகொண்டவர்கறையும் வரதவற்கிைது. அறனத்துக் கலொச்ேொர ற்றும் த விருப்ெங்களும் திக்கப்ெடுகின்ைன. ெீங்கள் ஒரு ஆண் அல்லது மெண் ெணியொைருடன் தவறல மேய்ய விரும்புகிைீர்கைொ என்ெறத மதொழிலொைிக்குத் மதரியப்ெடுத்துங்கள்.   
 தனிெெர்கள் ற்றும் குடும்ெங்கைின் ெல்தவறு ததறவகறை பூர்த்திமேய்ய, ெல ெண்ெொட்டு தேறவகள், எல்ஜிெிடிஐ (LGBTI) தேறவகள் ற்றும் ொற்று திைனொைிகளுக்கொன தேறவகள் ஆகியவற்ைில் The Orange Door மேயல்ெடுகிைது.   
ஊழியர்கள் விருப்ெங்கறைப் ெற்ைிய தகவறல உங்களுக்குத் தருவொர்கள் ற்றும் உங்களுக்கு ததறவயொன தேறவகளுடன் உங்கறை இறணப்ெொர்கள்.
 
The Orange Door எங்கு உள்ளது? 
www.orangedoor.vic.gov.au என்ெதில் மேன்று உங்கள் ெகுதியில் அைிக்கப்ெடும் தேறவகைின் மதொகுப்றெப் ெொர்க்கலொம்.

The Orange Door எப்தபாது ேிறந்ேிருக்கும்? 
The Orange Door, 9am - 5pm, திங்கள் – மவள்ைி திைந்திருக்கும் (மெொதுவிடுமுறைெொட்கைில் மூடப்ெடும்). 
 
The Orange Door மூடப்பட்டிருக்கும் தபாது நான் எங்கு தேவைவயப் பபறக்கூடும்?    இந்த ணிதெரத்திற்கு மவைிதய ெின்வரும் தேறவகறைத் மதொடர்புமகொள்ைவும்: 
 • ம ன்ஸ்மரஃெரல் ேர்விஸ்- 1300 766 491 (8am-9pm திங்கள்-மவள்ைி ற்றும் 9am-5pm ேனி  ற்றும் ஞொயிறு) (ஆண்கைின் குடும்ெ வன்முறை மதொடர்ெொன மதொறலதெேி ஆதலொேறன, தகவல் ற்றும் ெரிந்துறரச்தேறவ)  
 • தேஃப் ஸ்மடப்ஸ்,குடும்ெ வன்முறை ஆதரவுச்தேறவ - 1800 015 188 (24 ணிதெரமும், வொரத்தின் 7 ெொட்களும்) குடும்ெ வன்முறையொல் ெொதிக்கப்ெட்ட மெண்கள் ற்றும் குழந்றதகளுக்கொனது ஆகும 
 • விக்டிம்ஸ் ஆஃப் கிறரம் மெல்ப்றலன் (குற்ைத்தொல் ெொதிக்கப்ெட்ட அறனவருக்கும்  ற்றும் குடும்ெ வன்முறையொல் ெதிக்கப்ெட்ட வைர்ந்த ஆண்) 1800 819 817 (தினமும், 8am - 11pm) 
 • மேக்ஸூவல் அேொல்ட் கிறரேிஸ் றலன், ெொலியல்தொக்குதலொல் ெொதிக்கப்ெட்டவர்கள் 1800 806 292 (5pm - 9am திங்கள்-மவள்ைி, வொரஇறுதிகைில் ற்றும் மெொது விடுமுறைகைில் 24  ணிதெரமும் மேயல்ெடும்) 
 நீங்கள் அல்லது தைறுயாராைது உடனடியாக உேைி தேவைப்படும் ஆபத்ேில் இருந்ோல், அைேர உேைிக்கு மூன்று ஜீதரா (000) எண்வை அவழக்கவும்.