The Orange Door

Oromo

  

The Orange Door maali?  

The Orange Door jechuun mala haaraa dubartootni, ijoolloonnii fi daa’ima laccee  jeequmsa maatii keessattiin rakkatan; fi maatiiwwan ijoollee fi daa’imma lacceef kunuunsa taasisuurratti  gargaarsa barbaadan tajaajila kara ittiin argatan jechuu dha.  The Orange Door irraa gargaarsaa fi deeggarsa argachuuf  erguun si hin barbaachisu.  

The Orange Door maal naaf godha?

The Orange Door qunnami yoo:
 • Jaalalloo (partner), miseensi maatii, namni ati waliin galtu yokan kunuunsituun kee, namni sitti dhihaatu si miidhe, si to’ate yokan soda sitti naqe.
 • Sababa jeequmsa maatii, rakkoo maallaqaa, dhukkubbii, amala dhugaatii adoochaa ykn qorichaa (addiction), gadda yokan qofummaa irraa kan ka’e rakkoo maatii kee jiraachisuu qabda yoo tahe 
 • Waa’ee nageenyaa fi fayyummaa  daa’imaa yokan ijoollee laccee kan si yaaddessu yoo tahe
 • Waa’een nageenya  hirriyaa yokan maatii kee kan si yaaddessu yoo tahe
Yoo godaanaa yokan dahataa yokan hayyama biyya keessa dhaabbataan jiraachuuf hin qabdu yoo tahe, nuti si gargaaruu dandeenya. Sababii sadarkaa  godaantummaa keetiif jecha gargaarsa gaafachuu hin sodaatiin.Tajaajilli kun tola.  Haala kee irratti marii’achuuf karaa bilbilaa yokan fuulaa fi fuulaan dhuftee jiddugala argachu akka barbaaduu yoo tahe mee hojjettoonni The Orange Door haa beekan.  

Afaan kan naaf hiikuun barbaada  

Nama afaan  siif hiikuu  ni barbaadda yoo tahe tajaajilli haa beeku.Tajaajillichi beeku kan qabu:  
 • lakkoofsa bilbila kee
 • afaan kee 
 • siif bilbiluuf yoom akka siif mijjatu.    
Eegasuu kara afaan hiiktuun/hiikaan deebisamee siif bilbilama.  

Tajaajilli The Orange Door kan anaaf qopheessameedhaa?  

The Orange Door namoota umurii, saala, saalummaa kamiiyyuu ni simata. Fo’annoon aadaa  fi amantii hundi ni kabajama. Hojjetaa dhiiraa yokan dhalaan akka si gargaaran filatta yoo tahe itti hubachiisi.  The Orange Door fedhii  gara garaa kan matayyaa fi maatiiwwanii guutuuf jecha tajaajila aad-danuu, tajaajilawwan (dubartii fi dubartii, dhiiraa fi dhiira, kan saala lamaan waliinuu quunnamtii taasisan, warra saala geeddaratanii fi kan saala lamanu qaban (LGBTI) fi tajaajila miidhama qaamaa  waliin dalaga.Hojjetaan waa’ee filmaattota jira irratti  odeeffannoo siif kennuun tajaajila barbaaddu  waliinis wal si agarsiisa.  

The Orange Door eessa jira?

Naannoo kee bakka tajaajilli  sitti dhihoo jiru  argachuuf www.orangedoor.vic.gov.au laali.  

The Orange Door yoom banama?

The Orange Door Wiixataa hanga Jimaataa sa’aa 9am hanga 5 pm tti banaa dha (guyyoota ayyaanaa cufaa dha).   

Yeroo The Orange Door banaa hin taane eessa deemuun qaba?

Sa’aa jedhamee kanaan alatti tajaajilawwan kanaa gadi jiran qunnami:  
 • Tajaajila Erguu Dhiirotaa (Men’s Referral Service) bilbila 1300 766 491 Wiixata-Jimaataa sa’aa 8am-9pm akkasumas  Sanbata  fi Dilbata sa’aa 9am-5pm (karaa bilbilaatiin gorsaa, odeffannoo jeequmsa maatii dhiirotaa fi kan tajajila birootti qajeelchuu ni argattu)
 • Tarkaanfee nageenyaa tajaajila gargaarsa jeequmsa maatii bilbila 1800 015 188 (sa’aa 24, guyyoota 7 guutuu) dubartootaa fi ijoollota jeequmsa maatiidhaan miidhamaniif
 • Sararaa gargaarsa Miidhama Yakkaa (Victims of Crime)(miidhama yakka hundaa fi dhiira jeequmsa maatiidhaan miidhameef) bilbila 1800 819 817 (sa’aa 8am – 11 pm, guyyaa hunda)
 • Sararaa Hubamtoota Miidhaa Saalummaa  kunis kanneen  miidhaan saalummaan  hubamaniif bilbila 1800 806 292 (sa’aa 5pm - 9am Wiixata hanga Jimaataa, sa’aa 24 sanbattanii fi guyyoota ayyaanaas)

Yoo ati yokan namni biroo balaa atattamaa jala jira ta’e , gargaarsa hariifachiisaa argachuuf Duwwaa Saden (000) bilbili.