The Orange Door

Oromo

  

The Orange Door maali?  

The Orange Door jechuun mala haaraa dubartootni, ijoolloonnii fi daa’ima laccee jeequmsa maatii keessattiin rakkatan; fi maatiiwwan ijoollee fi daa’imma lacceef kunuunsa taasisuurratti gargaarsa barbaadan tajaajila kara ittiin argatan jechuu dha. The Orange Door irraa gargaarsaa fi deeggarsa argachuuf erguun si hin barbaachisu.  

The Orange Door maal naaf godha?

The Orange Door qunnami yoo:
 • Jaalalloo (partner), miseensi maatii, namni ati waliin galtu yokan kunuunsituun kee, namni sitti dhihaatu si miidhe, si to’ate yokan soda sitti naqe.
 • Sababa jeequmsa maatii, rakkoo maallaqaa, dhukkubbii, amala dhugaatii adoochaa ykn qorichaa (addiction), gadda yokan qofummaa irraa kan ka’e rakkoo maatii kee jiraachisuu qabda yoo tahe 
 • Waa’ee nageenyaa fi fayyummaa daa’imaa yokan ijoollee laccee kan si yaaddessu yoo tahe
 • Waa’een nageenya  hirriyaa yokan maatii kee kan si yaaddessu yoo tahe
Yoo godaanaa yokan dahataa yokan hayyama biyya keessa dhaabbataan jiraachuuf hin qabdu yoo tahe, nuti si gargaaruu dandeenya. Sababii sadarkaa godaantummaa keetiif jecha gargaarsa gaafachuu hin sodaatiin. Tajaajilli kun tola.
Bilbila irraan yookaan fuulaa fi fuulaan wal agartee haala kee irraa dubbatuu filatta yoo tahe hojjetoota The Orange Door beeksisi.    

Afaan kan naaf hiikuun barbaada  

Nama afaan siif hiikuu ni barbaadda yoo tahe tajaajilli haa beeku. Tajaajillichi beeku kan qabu:  
 • lakkoofsa bilbila kee
 • afaan kee 
 • siif bilbiluuf yoom akka siif mijjatu.    
Eegasuu kara afaan hiiktuun/hiikaan deebisamee siif bilbilama.

Tajaajilli The Orange Door kan anaaf qopheessameedhaa?  

The Orange Door namoota umurii, saala, saalummaa kamiiyyuu ni simata. Fo’annoon aadaa fi amantii hundi ni kabajama. Hojjetaa dhiiraa yokan dhalaan akka si gargaaran filatta yoo tahe itti hubachiisi. The Orange Door fedhii  gara garaa kan matayyaa fi maatiiwwanii guutuuf jecha tajaajila aad-danuu, tajaajilawwan (dubartii fi dubartii, dhiiraa fi dhiira, kan saala lamaan waliinuu quunnamtii taasisan, warra saala geeddaratanii fi kan saala lamanu qaban (LGBTI) fi tajaajila miidhama qaamaa waliin dalaga. Hojjetaan waa’ee filmaattota jira irratti odeeffannoo siif kennuun tajaajila barbaaddu waliinis wal si agarsiisa. 

The Orange Door eessa jira?

Tajaajila naannoo kee jiru argatuuf maqaa naannoo yookaan posti koodii itti naqii barbaadi. 

The Orange Door yoom banama?

The Orange Door Wiixataa hanga Jimaataa sa’aa 9am hanga 5 pm tti banaa dha (guyyoota ayyaanaa cufaa dha). 

Yeroo The Orange Door banaa hin taane eessa deemuun qaba?

Sa’aa jedhamee kanaan alatti tajaajilawwan kanaa gadi jiran qunnami:  
 • Tajaajila Erguu Dhiirotaa (Men’s Referral Service) bilbila 1300 766 491 Wiixata-Jimaataa sa’aa 8am-9pm akkasumas Sanbata  fi Dilbata sa’aa 9am-5pm (karaa bilbilaatiin gorsaa, odeffannoo jeequmsa maatii dhiirotaa fi kan tajajila birootti qajeelchuu ni argattu)
 • Safe Steps toora gargaarsa bilbilaa 1800 015 188 namoota gajahumsa yookaan jeequmsa maatiidhaan miidhaman kan gargaaru (guyyaatti sa’aa 24, torbanitti guyyoota 7) kan tajaajiluu dha. Akkasumas Safe Steps email itti erguu yookaan tajaajila gargaarsaa mar-sariitee gubbaan dubbatuu (live web chat support service) gargaaramuu dandeessa
 • Sararaa gargaarsa Miidhama Yakkaa (Victims of Crime) (miidhama yakka hundaa fi dhiira jeequmsa maatiidhaan miidhameef) bilbila 1800 819 817 (sa’aa 8am – 11 pm, guyyaa hunda)
 •  Toorri Dandamata Dhaaninsa Saalummaa namoota miidhaan dhaaninsa saalummaa argateef lakoysa bilbilaa 1800 806 292 (guyyaatti sa’aa 24, torbanitti guyyoota 7) kan tajaajiluu dha. 

Yoo ati yokan namni biroo balaa atattamaa jala jira ta’e , gargaarsa hariifachiisaa argachuuf Duwwaa Saden (000) bilbili.