The Orange Door

Filipino

Ano ang The Orange Door? 

Ang The Orange Door ay bagong paraan ng pag-access sa mga sebisyo para sa kababaihan, mga bata at mga kabataan na dumaranas ng karahasan sa pamilya; at mga pamilyang nangangailangan ng suporta sa pag-aalaga ng mga bata o kabataan.
Hindi mo na kailangan ng pagsangguni (referral) para maka-access ng tulong at suporta sa pamamagitan ng The Orange Door. 

Ano ang magagawa ng The Orange Door para sa akin? 

Kontakin ang The Orange Door kung: 
 • Ikaw ay sinasaktan ng isang taong malapit sa iyo, kinokontrol ka o siyang dahilan upang makaramdam ka ng takot, gaya ng iyong ka-partner, kapamilya, kasambahay or tagapag-alaga 
 • ikaw ay nahihirapan sa pagiging magulang dahil sa di-pagkakasundo sa pamilya, mga problema sa pera, karamdaman, pagkasugapa, pagdadalamhati o pagiging bukod 
 • ikaw ay nag-aalala sa kaligtasan at kapakanan ng isang bata o kabataan  
 • ikaw ay nag-aalala sa kaligtasan ng kaibigan o kapamilya.   
Kung ikaw ay migrante o refugee o walang permanenteng paninirahan, matutulungan ka pa rin namin. Huwag matakot humingi ng suporta dahil sa estado na iyong pagmimigrante.  
Ito ay libreng serbisyo.   
Ipaalam sa mga tauhan ng The Orange Door kung mas gugustuhin mong talakayin ang iyong kalagayan sa telepono o sa harapan.  
 

Kailangan ko ng interpreter 

Ipaalam sa serbisyo kung kailangan mo ng interpreter. Ipaalam sa serbisyo:  
 • ang numero ng iyong telepono  
 • ang iyong wika 
 • kung kailan ligtas tumawag.   
 Tatawagan ka pagkatapos ng isang interpreter.   
  

Dinisensyo ba ang serbisyo ng The Orange Door para sa akin? 

Malugod na tinatanggap ng The Orange Door ang mga tao anuman ang edad, kasarian, oryentasyong sekswal at kakayahan. Lahat ng mga pagtatanging may kinalaman sa kultura at relihiyon ay iginagalang. Ipaalam sa tauhan kung nais mong lalaki o babaeng tauhan ang iyong makakatrabaho.  
Ang The Orange Door ay nakikipagtulungan sa mga serbisyong multi-kultural, mga serbisyong LGBTI at mga serbisyo para sa maykapansanan upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga indibidwal at mga pamilya.   
Bibigyan ka ng kawani ng impormasyon tungkol sa mga pagpipilian at iuugnay ka sa mga serbisyong kailangan mo.
 

Nasaan ang The Orange Door?

 Alamin ang lugar o postcode upang makita ang iyong lokal na serbisyo. 

Anong mga oras bukas ang The Orange Door? 

Ang The Orange Door ay bukas mula 9nu hanggang 5nh Lunes hanggang Biyernes (sarado sa mga pista opisyal).
 

Saan ako pupunta kung sarado ang The Orange Door? 

Kontakin ang sumusunod na mga serbisyo sa labas ng mga oras na ito:  
 • Men’s Referral Service (Serbisyo sa Pagsangguni ng Kalalakihan) sa 1300 766 491 (8nu-9ng Lunes-Biyernes at 9nu-5nh Sabado at Linggo) (pagpapayo sa telepono, impormasyon at serbisyo sa pagsasangguni ng mga kalalakihan laban sa karahasan sa pamilya)   
 • Ang Safe Steps ay isang serbisyong pangsuporta para sa mga biktima ng karahasang pampamilya 1800 015 188 (24 na oras, 7 araw kada linggo). Maaari mo ring  padalhan ng email ang Safe Steps o gamitin ang kanilang  web chat na serbisyong pangsuporta
 • Victims of Crime (Mga Biktima ng Krimen) helpline (para sa lahat ng mga biktima ng krimen at may-sapat-naedad na mga lalaking biktima ng karahasan sa pamilya) 1800 819 817 (8nu – 11nh, araw-araw) 
 • Ang Sexual Assault Crisis Line ay para sa mga biktima ng pananalakay na sekswal 1800 806 292 (24 na oras, 7 araw kada linggo). 

Kung ikaw o sinuman ay nasa agarang panganib, tumawag sa Triple Zero (000) para sa tulong na pang-emerhensiya.