The Orange Door

Dinka - Thuɔŋjiaŋ

 Yeŋo cɔl The Orange Door? 
 The Orange Door e dhel jöt yen kuɔny gam diar, mith ku remthii ci gum ne tɔŋ bääi; ku jɔl ya bɛi kɔɔr kuɔny ku wei de muŋ mith ka remthii. Yen aci wereŋ ke kɔɔr kuɔny ka wereŋ cene yin tuɔi wuɔk yukku thiec, yin laau ba ben ne muktap The Orange Door yic, te kɔɔr yin kuɔny.    

Ye kuɔny yinde lëk ba yok tenɔŋ muktap The Orange Door? 
Thiec muktap The Orange Door te: 
 • Te yɔŋe yin ne raan cieŋ kene yin, te cene yin pen nom laau ka ye yin riacic ne raan cit Kaman de paandu ci week röth thiak, raan de ruai , raan tek we ɣot ka raan ye nyin tiit ne yin. 
 • Te mɛ̈m yin ne muŋ de mith ne wɛt de tɔŋbaai, ne wɛt de ciɛn wëu, ne tuany, te cene miau yin jɔt, te dhiɛu yin ka tɔ ne nyinkök yic.
 • Te cin piou na adiɛr ne wei ke mɛth ka wei ke raan thin kor  
 • Te cin piou na adiɛr ne wei ke muɔth kawei ke raandun de ruai.  
Te yin abakök, ka raan thian wei ka raan ye alei baai ene, ke yin bu dhiac ke yin könyku eyadɛ. Duɔne rɔt gel wei be yin ciɛ kony ne wɛt de ciɛn werëëk ke rëër bai ene. 
Kuɔnyda eya abac.
Cɔk nyic kɔc lui ne MUKTAP The Orange Door yic te nhiɛr yin ba jam wene keek ne telepun ka ba lɔ ne muktapic agoke nuan yin lɔ jamic.
 
Ɣɛn kɔr athook Cɔk nyic kɔc gɛm yin kuɔny lan kɔɔr yin athook: 
 •  Namba de telepundu 
 •  Thoŋ yin jam 
 •  Ye thaŋ yinde ye yook ke pieth kene yin ago yin yuɔp thin. 
 Athook abe yin yuɔp ciɛn. 
  
Piɛth kuɔny The Orange Door kene ɣɛn? 
The Orange door e kuɔny yiɛn raan eben, nɔŋic kɔcdit ku kɔc kor, diar ku rör, kɔc nɔŋ thieŋ wacic ku kɔc kedhiɛ nɔŋ riɛr ku kɔc cin riɛr. Cëŋ kutic ku nhialic kutic ae riɛu. cɔk nyic raan lui te nhiɛr yin be yin kuɔny ne raan ye mony ka tiŋ ci lui ne muktapic.
The Orange Door eye cin mat ne luoi kene akutniim ke ceŋ kutic kedhiɛ, akutniim ye kony thiŋ de yi tik ke tik ka mony ke mony (LGBTI) ku ke lui kene akutniim ye kuɔny yiɛn kɔc niop ago kuɔnyden ran eben ku bɛi kedhiɛ cuɔp.  
 Kɔc lui abe yin nyuɔth ka leu bi yin kuɔny ku dörki yin kene akutniim kɔk leu bi yin yiɛn kuɔny kɔr.

Tɔ muktap The Orange Door teno? 
 Lɔr ne www.orangedoor.vic.gov.au ago karitha de te tɔ muktap thin ne bailɔŋ ceŋ tiŋ. 

 
Ye tha de yene muktap de The Orange Door liep?  
Muktap The Orange Door e liep ne tha 9 miadur agut tha 5 thëëi, ne Yomthenen agut Yomjima (Muktap aye thiɛk ne nin ke baai yeke theek).
 
Lɛu ba kuɔny yok teno te cene muktap de The Orange Door thiɛk? 
 Yin leu ba ke akutniim kɛ yuɔp ne thɛɛk cene muktap ke thiek:
 • Yucpe Akutniim ke Kony e Rör yeneke keek tuɔc thin( Men’s Referral Service) ne 1300 766 491 (tha 8 miadur - tha 5 thëëi, ne Yomthenen - Yomjima ku tha 9 miadur - tha 5 thëëi, ne Yomthebit - Yomlaat (keek aye rör ye tɔŋ loi bai jam piöth ne telepun, aye lek gam ku lekki raan ne te ben kuɔny yok thin)  
 •  Akutnom de wei e kɔc ci gum ne tɔbai aleu be yuɔp ne 1800 015 188 (thɛɛk ke 24,nin ke 7 ne wikic) yen e kony ne diar ku mith ci ke yɔŋ ne tɔŋbai. 
 • Telepun de kony e Kɔc Cike Luɔi Awɛɛc (e kuɔny gam raan eben ci luɔi awac ku rör gum ne tɔŋbai) 1800 819 817 (tha 8 miadur – tha 11 wakɔu, ne kole thok eben) 
 • Telepun de kuɔny de kɔc gum ne yaŋ de tɛc(The Sexual Assault Crisis Line) ee 1800 806 292 (tha 5 thëëi – tha 9 miadur, Yomthenen - Yomjima, thɛɛk ke 24 ne thök de wik ku ku nin ke bai yeke theek) yen ayene kɔc gum ne yaŋ de tɛc kuɔny 

Te dier yin piou ne wei ku ka wei ke raandɛ, ke yin yuɔpe abac a diak (Triple Zero, 000) ago yin kuɔny ne rɔ̈r tem rɔt.