The Orange Door

Dari- دری

The Orange Door چیست؟ 
 The Orange Door (دروازه نارنجی) راه جدیدی برای دسترسی به خدمات برای زنان، اطفال و نوجوانانی است که در معرض خشونت خانوادگی هستند و خانواده هایی که ضرورت به مراقبت از کودکان و نوجوانان دارند. 
برای دسترسی به کمک و پشتیبانی از طریق The Orange Door ضرورت به ارجاع نیست.  

 The Orange Door برای من چه کاری را می تواند انجام دهد؟  
 با The Orange Door تماس بگیرید اگر: 
 • کسی که به شما نزدیک است مانند شریک زندگی، اعضای خانواده، مهمان یا فردی که از شما مراقبت می کند، به شما آسیب می رساند، شما را کنترل می کند یا ترس ایجاد می کند.
 •  شما به دلیل ناسازگاری خانوادگی، مسائل مربوط به پول، مریضی، اعتیاد، غم و اندوه یا انزوا در فرزند داری با مشکل مواجه هستید
 • شما در مورد ایمنی و رفاه یک طفل یا جوان نگران هستید 
 •  شما در مورد ایمنی یک دوست یا عضوی خانواده خود نگران هستید.   
اگر شما مهاجر یا پناهنده هستید یا اقامت دائم ندارید، هنوز هم ما می توانیم به شما کمک کنیم.  برای درخواست حمایت از وضعیت مهاجرت خود تشویش  
نداشته باشید.   
این خدمات مجانی است.  
 اگر ترجیح میدهید راجع به وضعیت خود از طریق تلیفون یا به صورت حضوری گفتگو کنید، مددکارانOrange Door  را مطلع کنید. 
 
من به ترجمان نیاز دارم
اگر به ترجمان نیاز دارید به این مؤسسه اطلاع دهید. 
و این معلومات را به آنها بدهید:
 • شماره تلفن شما
 • زبان شما
 • چه زمانی امن است که با شما تماس گرفته شود.
 سپس یک ترجمان با شما تماس می گیرد. 

 آیا The Orange Door برای من طراحی شده است؟ 
The Orange Door افرادی از هر سن، جنس، گرایش جنسی و توانایی را می پذیرد. تمام ترجیحات فرهنگی و مذهبی مورد احترام است. اگر ترجیح می دهید که با یک کارمند مرد یا زن کار کنید، اجازه دهید کارمند بداند. 
The Orange Door با خدمات چند فرهنگی، خدما ت LGBTI (همجنسگرای زن، همجنسگرای مرد، دوجنس گرا، کسی که جنس خود را تغییر داده و نه مرد و نه زن) و خدمات معلولیت برای پاسخگویی به ضرورت های متنوع افراد و خانواده ها کار می کند.کارکنان ما به شما در مورد گزینه ها معلومات داده و شما را به خدمات مورد ضرورت تان متصل می کند.  
Orange Door کجاست؟ 

چه وقت ها The Orange Door باز است؟ 
 The Orange Door از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر از روز دوشنبه تا جمعه باز است (در روزهای تعطیلات عمومی تعطیل است) 

 
وقتی که The Orange Door باز نیست کجا باید بروم ؟ 
خارج از این ساعتها با خدمات زیر تماس بگیرید:
 • خدمات ارجاعی مردان به شماره تلفون 491 766 1300 ( از ساعت 8 صبح تا 9 شب روزهای دوشنبه تا جمعه و 9 صبح تا 5 بعد از ظهر روزهای شنبه و یکشنبه) (مشاوره تلفونی خشونت خانوادگی مردان، معلومات و خدمات ارجاعی)
 •  Safe Steps یک خدمات حمایتی از قربانیان خشونت خانوادگی میباشد. 188 015 1800 (24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته). همچنین شما به Safe Steps ایمیل فرستاده میتوانید یا از خدمات حمایتی گپ زنده ویب سایت  آنها استفاده کرده میتوانید. 
 • خط کمک تلفونی قربانیان جرایم (برای همه قربانیان جرایم و مردان بالغ قربانی خشونت خانوادگی) به شماره تلفون 292 806 1800 ( از 8  صبح تا 11 شب، هر روز) 
 •  خط تلیفون بحران آزار جنسی برای قربانیان آزار جنسی 292 806 1800 (24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته) می باشد.  


اگر شما یا کسی دیگر در معرض خطر فوری است، با سه صفر (000) برای کمک عاجل تماس بگیرید.