The Orange Door

Burmese - ျမန္မာ

The Orange Door ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။  
 The Orange Door ဆိုသည္မွာ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈကို ႀကံဳေတြ႕ေနလ်က္ရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ႏွင့္တကြ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္လူငယ္လူရြယ္တို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ေရးကိုအေထာက္အပံ့လိုအပ္သည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္မည့္နည္းလမ္းသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ The Orange Door မွတစ္ဆင့္ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့ ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ လႊဲစာ မလိုအပ္ပါ။

The Orange Door သည္ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ဘာလုပ္ေပးႏိုင္ပါသလဲ။ 
အကယ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါကိစၥမ်ားျဖစ္လွ်င္The Orange Door ကိုဆက္သြယ္ပါ - 
 •  သင့္ ၾကင္ေဖာ္ဖက္၊ မိသားစုဝင္၊ အိမ္ေထာင္စုဝင္သို႔မဟုတ္ေစာင့္ေရွာက္သူကဲ့သို႔ေသာ သင္ႏွင့္နီးစပ္သူ တစ္ေယာက္ေယာက္သည္သင့္အား နာက်င္ေအာင္လုပ္ေနသည္၊ သင့္အား ခ်ဳပ္ကိုင္ေနသည္သို႔မဟုတ္သင့္အား ေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္လုပ္ေနသည္ 
 •   မိသားစု ပဋိပကၡ၊ ေငြေရးေၾကးေရးျပႆနာမ်ား၊ နာမက်န္းမႈ၊ ေဆးအရက္စြဲေနမႈ၊ ပူေဆြးမႈသို႔မဟုတ္အထီးက်န္မႈေၾကာင့္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္သည္ရုန္းကန္ေနရသည 
 •   ကေလးတစ္ဦး သို႔မဟုတ္လူငယ္လူရြယ္တစ္ဦး၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးကိုသင္စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသည  
 •   မိတ္ေဆြတစ္ဦး သို႔မဟုတ္မိသားစုဝင္တစ္ဦး၏ လံုၿခံဳေရးကိုသင္စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသည္။  
အကယ္၍ သင္သည္အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕လာသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ဒုကၡသည္တစ္ဦး ျဖစ္လွ်င္သို႔မဟုတ္သင့္တြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္မရွိလွ်င္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္သင့္အား ကူညီေပးႏုိင္ပါေသးသည္။ သင္၏လူေနမႈအေျခအေန အဆင့္အတန္းေၾကာင့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ကို ရွာေဖြရန္မေၾကာက္ရြံ႕ပါႏွင့္။  ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ သင္သည္ သင့္အေျခအေနကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္လား သို႔မဟုတ္ လူကိုယ္တုိင္လား၊ မည္သည့္ပံုစံအရ ေဆြးေႏြးလိုသည္ကို The Orange Door ဝန္ထမ္းမ်ားအား အသိေပးပါ။ 

ကြ်ႏ္ုပ္ စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္သည  
အကယ္၍သင္စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္လွ်င္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကိုအသိေပးပါ။   ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကိုအသိေပးရန္- 
 •  သင့္ဖုန္းနံပါတ 
 •   သင့္ဘာသာစကား   
 •   ဖုန္းေခၚရန္ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္အခ်ိန္။   
  စကားျပန္တစ္ဦးသည္ယင္းေနာက္သင့္အား ဖုန္းျပန္ေခၚေပးပါမည္။   

The Orange Door သည္ ကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ပံုေဖာ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနတစ္ခု ျဖစ္ပါသလား။  
The Orange Door သည္အသက္အရြယ္၊ လိင္အမ်ဳိးအစား၊ လိင္ယဥ္ပါးမႈႏွင့္အရည္အခ်င္းရွိေသာ မည္သည့္လူကိုမဆို ႀကိဳဆိုပါသည္။ အားလံုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဦးစားေပးမႈမ်ားကို ေလးစားပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အမ်ဳိးသားဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္အမ်ဳိးသမီးဝန္ထမ္း တစ္ဦးႏွင့္ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္လိုလွ်င္ဝန္ထမ္းအား အသိေပးပါ။   The Orange Door သည္တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ယဥ္ေက်းမႈစံု ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား၊ LGBTI ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားႏွင့္မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။     ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ေရြးခ်ယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကိုသင့္အား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္ လိုအပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားႏွင့္သင့္အား ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။   
 
The Orange Door မည္သည့္ေနရာ၌ ရွိပါသလဲ။
သင့္ ေဒသခံ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကို ႐ွာေဖြေတြ႕ရန္  တည္ေနရာ သို႔မဟုတ္ လိပ္စာသေကၤတအရ ႐ွာေဖြပါ။  

The Orange Door သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္ပါသလဲ။   
The Orange Door သည္တနလၤာေန႔မွေသာၾကာေန႔အထိနံနက္9 နာရီမွညေန 5 နာရီအထိ(အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ပိတ္သည္) ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။   

The Orange Door မဖြင့္သည့္အခ်ိန္၌ ကြ်ႏု္ပ္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားသင့္ပါသလဲ။ ဤဖြင့္ခ်ိန္ျပင္ပအခ်ိန္မ်ား၌ ေအာက္ပါ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားကိုဆက္သြယ္ပါ- 
 •   အမ်ဳိးသားမ်ား လႊဲပို႔စာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (Men’s Referral Service) ကို ဖုန္း 1300 766 491 ျဖင့္(တနလၤာ မွ ေသာၾကာေန႔အထိနံနက္8 နာရီမွည 9 နာရီအထိႏွင့္စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔မ်ား၌ နံနက္9 နာရီမွညေန 5 နာရီအထိ) (အမ်ဳိးသားမ်ား၏ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ တယ္လီဖုန္းျဖင့္အႀကံေပးေဆြးေႏြးကုစားေပးျခင္း။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္လႊဲပို႔စာ ဝန္ေဆာင္မႈ) ဆက္သြယ္ပါ 
 •  Safe Steps ဖုန္း 1800 015 188 သည္ (တစ္ပတ္တြင္ 7 ရက္လံုးႏွင့္ 24 နာရီလံုး) ဆက္ႏိုင္ေသာ မိသားစု အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ Safe Steps ကို အီးေမးလ္လည္း ပို႔ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အြန္လိုင္းအရ စာေရးလ်က္ တိုက္႐ိုက္ အျပန္အလွန္ေျပာဆို၍ ကူညီပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။  
 •   ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္တိုက္ရိုက္ဖုန္းလိုင္း (Victims of Crime helpline) (ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈခံရသည့္အရြယ္ေရာက္အမ်ဳိးသားမ်ား အားလုံးအတြက္) ဖုန္း 1800 819 817 (ေန႔စဥ္နံနက္8 နာရီမွည 11 နာရီအထိ) 
 •  Sexual Assault Crisis Line (လိင္ပိုင္းအရ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚ ဖုန္းလိုင္း) 1800 806 292 သည္ (တစ္ပတ္တြင္ 7 ရက္လံုးႏွင့္ 24 နာရီလံုး) ဆက္ႏိုင္ေသာ လိင္ပိုင္းအရ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။ 

အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွာ လတ္တေလာ အႏၱရာယ္အတြင္းက်ေရာက္ေနလွ်င္ ဖုန္း သုညသံုးလံုး (000) ကို အေရးေပၚ အကူအညီအတြက္ ေခၚပါ။